ПРОЕКТ

„КВАЛИФИКАЦИЯ – ИНОВАЦИИ – УСПЕШНИ ДЕЦА“

Рег. 2018-1-BG01-KA101-047398

Програма ЕРАЗЪМ+ КД 1

Образователна мобилност за учители, участие в структурирани курсове с цел обучение и професионално развитие

Проектът "Квалификация-Иновации-Успешни деца" е продиктуван от необходимостта от иновации в занималнята и от желанието ни процесът на учене да отговори на потребностите на новото поколение деца, които са променени в резултат на технологичния напредък.

С цел подкрепа на професионалното развитие, учители от Детска градина „Арабела“ участваха в обучение в три структурирани курса в чужбина.

ТЕМИ

„Творчество в преподаването и ученето чрез ИКТ. Дигитална класна стая“, организиран от Servantes Training, Мадрид, Испания.

„Иновативни подходи в обучението“, организиран от ITC International, Прага, Чехия.

„Проучване и сравнителен анализ на финландската образователна система“, с организатор EduFuture в Хелзинки,Финландия и Талин, Естония.

Предучилищните педагози са отговорни да осигурят на децата интелектуално стимулираща и подпомагаща учебна среда. Те насърчават развитието на знания, умения и отношения, които са важни, за да могат децата да посрещнат предизвикателствата на ХХI век. Съществува пряка връзка между професионалната компетентност на учителя и постиженията на децата. Проектът "Квалификация-Иновации-Успешни деца" е продиктуван от необходимостта от иновации в класната стая и от желанието ни процесът на учене да отговори на потребностите на новото поколение деца, които са променени в резултат на технологичния напредък. Педагогическият екип е мотивиран да повишава своите компетенции и да изучава нови методологии, които осигуряват по-динамична и активна атмосфера в класната стая, където нашите ученици учат и растат в образователно пространство без граници. Нашата цел е да продължим да се развиваме като професионалисти, за да помогнем на нашите възпитаници да растат в един все по-близък свят, да насърчаваме необходимостта и стимулите за учене както в детската градина, така и извън нея. Проектът ни позволи да научим за най-новите стратегии на преподаване, за използване на ИКТ в процеса на учене и преподаване, да се докоснем до тайните, стоящи зад успеха на финландската образователна система.

Проектът е с продължителност 15 месеца и отговори на очакванията на учителите, с общо 4 мобилности в три структурирани курса в различни страни на Европа - Финландия, Испания и Чехия, организирани от престижни организации за обучение на учители.

Налице бе възможност и желание, втори учител да участва в структуриран курс на тема „Benchmarking Course Finnish Education System” във Финландия. Получихме писмено разрешение за смяна на курсовия организатор и за участие на втори учител в курса на тема „Benchmarking Course Finnish Education System” във Финландия при следните условия: От бюджета на проекта беше заплатена такса за участие в структурирания курс, разходите за пътуване и настаняване - за сметка на участника.

Участието на учител в този курс е възможност за професионално развитие на един млад учител, ангажиран в проекта, търсещ и мотивиран да се обогатява професионално, да подкрепя истински позитивни учебни взаимодействия, да открива поучителни моменти, в които децата правят

напредък и да използва своите знания, умения и компетентности, за да прави промени. Реализираните две мобилности в структуриран курс във Финландия е от полза за нашата институция и за колегията учители, които почерпиха информация от участниците - различни по професионален опит и възраст.

Участниците в структурираните курсове са директор, който отговаря за цялостната дейност в детската градина и подпомага учителите да повишат нивото на своята професионална практика, за да подобрят качеството на преподаване, отговаря за по-добра учебна среда за всички деца; двама млади учители, които притежават новаторски дух и амбиция, вдъхновяват колегията и допринасят за нов облик и измерение на Детска градина Арабела на местно и национално ниво и за международно развитие.

Децата са първите, които оцениха ползите от прилагането на иновации, нови технологии и от подобрените преподавателски умения, защото ученето се фокусира върху тях, а учителите са помощници на този процес. Резултатите от проекта са: по-голям интерес и ангажираност, подобрени резултати и развитие, мотивираност и активно участие на децата в процеса на учене, по-интересни и привлекателни дейности съобразени с потребностите и темпа на развитие на децата, намаляване риска от отпадане.

Учителите-участници усвоиха иновативни методи и техники, с което техните умения за преподаване станаха по-добри. Подобрени са ИКТ умения за модернизиране на обучението, чуждоезиковите умения, както и уменията за комуникация и сътрудничество с международни партньори. Учителите получиха възможност за участие в европейски обучителни дейности, за професионални контакти с други европейски училища, за споделяне и подкрепа на останалите учители.

Педагогическия екип се възползва от получените знания и умения на учителите-участници за да насочи сваята работа към увеличаване ангажираността и участието на децата в процеса на учене. Повишена е инициативността на педагогическия екип, желанието за собствена реализация и самооценка, мотивацията за усъвършенстване и за участие в бъдещи обучения. Постигната е по-голяма осъзнатост на междукултурните и европейските ценности.

Детска градина Арабела е желано от децата и семействата в града, с повишен авторитет, иновативна образователна работа, съизмерима с европейски образователни стандарти.

Проектът е добър пример за деца, колегия, родители и общност за обучение, квалификация на учители и мотивация за разширяване на професионалните контакти извън рамките на страната. Участниците инициираха събития в общността, за да подчертаят важността на качественото преподаване и достъпа до качествено образование на всяко дете, както и уважението към учителската професия.

TwinSpace в образователен портал eTwinning осигури на проекта среда за работа в сътрудничество, възможност за представяне на проекта и резултатите на международно ниво –

https://twinspace.etwinning.net/90495/home

https://twinspace.etwinning.net/90495/pages

https://twinspace.etwinning.net/90495/materials/images

https://live.etwinning.net/projects/project/196392

 

Брошура

Презентация

Презентация 2