Прием

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕ

ПЪРВИ СТЪПКИ В АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ДГ И СЕМЕЙСТВОТО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 

Критерии за прием на деца в Детска градина „Арабела”:

 1. Задължително навършени 2 години в годината на приемане.
 2. Подлежащи за училище и освободени с протокол деца.
 3. Деца на работници, служители и членове на Училищно настоятелство Арабела.
 4. Деца, чиито брат/сестра посещават детската градина.
 5. По входящ номер на заявление за приемане.
 6. Дарители.

Децата се приемат със следните документи:

 • Копие от акт за раждане.
 • Здравно-профилактична карта.
 • Отрицателен резултат от изследвания за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, не по-рано от 15 дни преди постъпване.
 • Изследвания на кръв и урина-в едноседмичен срок преди постъпване.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията в Република България.
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, не по-рано от 3 дни преди постъпване.

Децата се отписват:

 • По желание на родителите.
 • При постъпване в І-ви клас.
 • При незаплащане на такса в продължение на два месеца.
 • При безпричинни отсъствия.
 • При несъобразяване и неизпълнение на решения на Училищното настоятелство и на Педагогическия съвет.
 • При нежелание на родителите да спазват вътрешния ред, утвърден с правилник.
 • При проявена безотговорност и водене на болно дете в детската градина.

Права на Семейството:

 • На избор на детска градина.
 • Да оказва емоционална подкрепа на детето си.
 • На информация за неговото развитие.
 • На участие при вземане на решения, споделяне на идеи и тяхното реализиране.
 • Да повишават своята педагогическа компетентност.
 • Да общуват и сътрудничат с педагогическия екип.
 • Да получават знания за философията на образователната програма.

Задължения на Семейството:

 • Да спазва вътрешния ред, поставените срокове и дневния режим.
 • Да информира за проблеми, свързани със здравето и емоционалното състояние на детето.
 • Да посещава родителски срещи и участва в обсъждането на идеи и вземането на решения.
 • Да изпълнява решенията, взети от Училищното настоятелство и Педагогическия съвет.
 • Да участва при организирането на безопасна среда в детската група и площадката за игра.
 • Да бъде партньор в дейността на детската градина.
 • Да разширява знанията си за детското развитие.
 • Да осигурява необходимите образователни и хигиенни материали.