Документи

2021

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА

ПЛАН БДП

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПЛАН ЗА КООРДИНИРАНИ УСИЛИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ

ПОЛИТИКА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ПРОЦЕДУРА ЖАЛБИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ В РИСК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСК ОТ НАСТЪПВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

План-Програма БДП 

Бюджет 2021г.

 

2020

СТРАТЕГИЯ ДГ АРАБЕЛА 2020-2024

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Отчет на бюджета към 31.12.2020

Правилник на дейността

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на тормоза  и насилието

Годишен план за квалификационната дейност

Програмна система

Дневен режим

Седмичен хорариум

График занимания по БДП

Решение за достъп до обществена нформация

Баланс на бюджет 2020

Стратегия за управление на риска

Риск-регистър

 

2019

Отчет на бюджета към 30.09.2019

Стратегия

Бюджет 2019г.

Административна услуга

 

 

2018

Програмна система
Правилник за дейността на Детска градина "Арабела"

 

2017

Изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.
Бюджет на Детска градина "Арабела" за 2016 година.
Етичен кодекс
Програмна система
Правилник за дейността на Детска градина "Арабела"
Правилник за вътрешния трудов ред
Годишен план
Дневен режим при целодневна органицация